Micaela Scimone
" "A luvanti, a luvanti. A punenti, a punenti. A sciroccu, a sciroccu. Pottulu 'n terra, pottulo 'n terra, ca semu ricchi! Pigghia 'a mannara, pigghia 'a mannara ca semu ricchi! Scialarati, scialarati, m'arruvinastuvu, mi facistuvu perdiri a pruvirenzia! Pisci friscu, pigghiatu ora ora. 'U tagghiamu a Trizza stissu"

ENTER GALLERY

English text

Italian text

Home Photos SicilianART